Vyhláška o nočním klidu

Vyhláška o nočním klidu

Noční klid je dle obecně závazné vyhlášky stanoven od 22.00 do 6.00 hod. V této vyhlášce jsou ovšem stanoveny výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Pořadatelé venkovních akcí, jejichž konání zasahuje do doby nočního klidu, si mohou zažádat o výjimku, kterou projednává a schvaluje
zastupitelstvo. Žádosti budou přijímány do 10.12.2023. Podněty na udělení výjimky z doby nočního klidu musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání. Všechny podané náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, která bude předložena ke schválení zastupitel-
stvu města.