Projekt Cyklostezka


Název akce Cyklostezka
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Cílem vybudování cyklostezky bude zajistit vyhovující spojení pro nemotorovou dopravu mezi Hostomicemi a okolními sídly, tj. mezi Radouší, Bezdědicemi a Lštění. Cyklostezka bude sloužit všem druhům nemotorové dopravy, tj. vedle cyklistické dopravy (jejíž význam nepochybně stále roste) i dopravě pěší, případně i méně tradičním dopravním módům (in-line bruslaři apod.).

Jako nejvýznamnější přínos projektu je možné označit zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů (příp. i jiných účastníků silničního provozu využívajících nemotorovou dopravu) převedením nemotorové dopravy ze silnice II/114, kde jsou zejména v dopravních špičkách všedního dne ohrožováni vysokou hustotou provozu. Nepřímým efektem poté bude posílení vazeb místních částí s vlastními Hostomicemi, zvýšení podílu obyvatel z Bezdědic, Radouše a Lštěně využívajících služby a obchody v Hostomicích apod. Od realizace projektu je oprávněné očekávat i zvýšení podílu obyvatel využívající cyklistickou dopravu (event. i jiné módy nemotorové dopravy), která představuje moderní způsob dopravy, jenž významným způsobem přispívá ke zlepšení životního stylu, resp. zdraví obyvatel. 

Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo
Hotovo

   
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Zdroje EU:

  • Regionální operační program Střední Čechy (programové období 2007-2013) – vyšší míra dotace, větší rozsah způsobilých výdajů
  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – v tuto chvíli zatím není jisté, v jakém rozsahu bude cyklistická doprava podporována

Národní zdroje:

  • Státní fond dopravní infrastruktury – menší míra dotace, nižší rozsah způsobilých výdajů
Další informace