Přidělené dotační prostředky pomůžou v lese i při revitalizaci zeleně na Tyršově náměstí

V uplynulých dnech bylo město Hostomice oficiálně vyrozuměno o přidělení dotačních prostředků na chystané významné investiční akce. Mezi nejvýznamnější investiční akce, které jsou v současné době připravovány, patří i revitalizace Tyršova náměstí. Součástí této investiční akce bude i revitalizace veřejné zeleně, na kterou město obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně z oblasti podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Operační program Životní prostředí představuje jeden z operačních programů (tedy dotačních titulů) v současném programovém období Evropské unie, které začalo v roce 2007 a končí letošním rokem. Přiznaná výše dotace ze zdrojů Společenství (konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj) činí téměř 1,2 mil. Kč, dalších téměř 100 tis. Kč bude tvořit dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí (spolufinancování města bude představovat 15 % z celkových způsobilých výdajů).

Další dotační prostředky získalo město z Programu rozvoje venkova, který je spravován Ministerstvem zemědělství. Tyto dotační prostředky napomůžou zlepšit efektivitu hospodaření v lese, který tvoří významnou část městem vlastněného a spravovaného majetku. Jedním z nejvýznamnějších problémů městských lesů je v současnosti stav lesních cest, které často neumožňují pohyb potřebné techniky. Z tohoto důvodu město zažádalo o poskytnutí dotace na rekonstrukci páteřních komunikací v lese a i v tomto případě uspělo. Celková výše dotace na tuto akci bude 3 mil. Kč, z toho příspěvek Společenství bude 2 250 000 Kč, zbytek bude zajištěn z národních prostředků prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu. Dále město obdrželo z Programu rozvoje venkova i dotaci na nákup lesní techniky (víceúčelového stroje, který pochopitelně bude moci být využit i na práce mimo les). U této investiční akce však bude potřeba pečlivě zvážit, jestli je v současné situaci (kdy město připravuje hned několik finančně náročných investičních projektů) pro město výhodná, neboť obě zmíněné dotace pokrývají způsobilé výdaje projektů pouze z 50 % (dalších 50 % tedy musí město „přihodit“ ze svého). Definitivní rozhodnutí, jestli město v případě lesní techniky „do toho půjde“ by mělo padnout v řádu měsíců.

Tím, že byly dotace městu přislíbeny, však práce na financování příslušných projektů zdaleka nekončí. Naopak, u všech projektů spolufinancovaných ze strany Evropské unie platí, že musí být velmi pečlivě monitorovány (sledovány), vyhodnocovány a rovněž musí mít v pořádku veřejné zakázky, účetnictví, atd. K tomu, aby peníze opravdu přitekly do „městské kasy“, bude tedy potřeba ještě vykonat pořádný kus práce.